Uprawnienia

Uprawnienia

  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • zaświadczenie o przynależności do Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • spełniamy wymogi ustawowe do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych (zgodnie z § 24 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987).

Zobacz więcej naszych realizacji

Wykonuje kompleksowe prace budowlano-konserwatorskie, renowacyjne, remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne zarówno dla sektora publicznego jak i indywidualnego.